1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của TCT (Xem nội dung)

2. Báo cáo tài chính năm 2017 của TCT đã kiểm toán (Xem nội dung)

3. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT TCT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (Xem nội dung)

4. Báo cáo của Ban Kiếm soát về: Kết quả SXKD của TCT, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc TCT năm 2017 Tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 (Xem nội dung)

5. Báo cáo về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Xem nội dung)

6. Báo cáo về việc: Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 (Xem nội dung)

7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính TCT năm 2018 (Xem nội dung)

8. Biên bản Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thường niên năm 2018 (Xem nội dung)

9. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thường niên năm 2018 (Xem nội dung)

12/06/2018
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn