Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP thường niên năm 2019 (Phiên họp ngày 26 tháng 7 năm 2019) (Xem nội dung)

 

(1) Báo cáo số 807/BC-TCT5 ngày 03/7/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về "Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024" (Xem nội dung)

 

(2) Báo cáo Tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán (Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và Báo cáo số 23-19/BC.KT-UNI ngày 19/6/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS) (Xem nội dung)

 

(3) Báo cáo số 813/BC-TCT5 ngày 04/7/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty về: "Quản trị, kết quả hoạt động của và từng Thành viên HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024" (Xem nội dung)

 

(4) Báo cáo số 785/BC-TCT5 ngày 27/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty "Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; kiểm điểm kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2014-2019" (Xem nội dung)

 

(5) Báo cáo số 814/BC-TCT5 ngày 04/7/2019 của HĐQT Tổng công ty về: "Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2018, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019" (Xem nội dung)

 

(6) Báo cáo số 816/BC-TCT5 ngày 04/7/2019 của HĐQT Tổng công ty về: "Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019" (Xem nội dung)

 

(7) Tờ trình số 817/TTr-TCT5 ngày 04/7/2019 về: "Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2019" (Xem nội dung)

01/08/2019
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn