CIENCO 5 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

Ngày 26/7/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (CIENCO 5) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự đại hội có 70 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, sở hữu 43.231.600 cổ phần, tương ứng với 98,48% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung quan trọng như:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 

- Báo cáo của HĐQT Tổng công ty về: Quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: Kết quả kinh doanh của Tổng công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty năm 2018; kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2019.

Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 5 Thành viên: Ông Đỗ Quý Hải; Ông Lê Quang Vinh; Ông Nguyễn Văn Phương; Ông Nguyễn Nhật Tuân; Ông Phan Bá Quảng và 03 Kiểm soát viên là: Ông Trần Công Sang, Bà Phan Thị Quỳnh và Ông Nguyễn Xuân Anh.

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất bầu ông Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Ban Kiểm soát cũng đã họp thống nhất bầu ông Trần Công Sang tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 
12/08/2019
Loading
Loading

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Giới thiệu

Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Giao Thông Vận Tải hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện; đầu tư kinh doanh khu đô thị, khu công nghiệp; tư vấn thiết kế các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp… 

Lĩnh vực hoạt động
Quá trình phát triển
Phần thưởng cao quý

Cơ cấu quản trị & điều hành

» Bạn Lãnh đạo Tổng công ty
» Ban Kiểm soát
» Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ

 

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn

Trụ sở: 77 Nguyễn Du,P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tel: 0236-3894414.  Fax: 0236.3894420
www.cienco5.vn - info@cienco5.vn