Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020” (Tải file tại đây)

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông về việc “Phương án tăng vốn Điều lệ của TCT năm 2020” (Xem nội dung file PDF tại đây)