Thông báo mời thẩm định giá Công ty Cổ phần XDCT 507 (Xem nội dung file PDF tại đây)