Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP

(Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty)

1. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông của Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP (Xem nội dung tại đây)

2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số: 9227/18 ngày 10/10/2018 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (Xem nội dung tại đây)

3. Tờ trình số: 049/TTr-TCT5 ngày 04/02/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (Xem nội dung tại đây)

4. Trích điều lệ Tổng Công ty XDCTGT 5-CTCP (Xem nội dung tại đây)